IKAP II

Loga EU OPVVV a MŠMT
Škola je zapojena do projektu IKAP II

Naše škola ze zapojila jako spolupracující partner do projektu:

Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje

(Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862).

Projekt IKAP II má za cíl podpořit odbornost a kompetence pedagogických pracovníků. V rámci projektu je věnována pozornost aktivitám zvyšujícím kvalitu a modernizaci výuky.

Krajský akční plán stanovil následující klíčová témata:

  • rozvoj gramotnosti (matematické, čtenářské, jazykové, digitální, finanční)
  • podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
  • podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání)
  • podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol se zaměstnavateli
  • rozvoj kariérového poradenství
  • podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
  • podpora škol a školských zařízení v rámci tzv. Šablon
Logo G a SOŠE Sedlčany