Čtyřleté gymnázium

Uchazeči budou přijali ke studiu na základě výsledku přijímací zkoušky z ČJ, MAT průměrného prospěchu v osmé třídě a v. 1. pololetí deváté třídy.

Proč studovat čtyřleté gymnázium? Absolvent čtyřletého gymnázia získává složením maturitní zkoušky úplné střední všeobecné vzdělání, které mu umožňuje ucházet se o studium na vysoké škole. Úspěšnost našich studentů u přijímacího řízení na vysoké školy dosahuje téměř 100 %. Zájemci o cizí jazyky mají možnost složit během studia státní zkoušku z anglického, německého a ruského jazyka.

Na co se můžete těšit?

Studium zahájíte adaptačním kurzem. V 1 ročníku absolvujete lyžařský kurz a ve 3. ročníku sportovní kurz. V průběhu studia můžete využít široké nabídky kurzů, např. biologicko-výtvarného, jazykového, chemického, dějepisného a literárního, výběrového lyžařského kurzu v Itálii, dále výměnných pobytů a jazykových poznávacích zájezdů.