Čtyřleté gymnázium

Uchazeči budou přijali ke studiu na základě výsledku přijímací zkoušky z ČJ, MAT průměrného prospěchu v osmé třídě a v. 1. pololetí deváté třídy.

Proč studovat čtyřleté gymnázium? Absolvent čtyřletého gymnázia získává složením maturitní zkoušky úplné střední všeobecné vzdělání které mu umožňuje ucházel se o studium na vysoké škole. Úspěšnost našich studentu u přijímacího řízení na vysoké školy dosahuje téměř 100 %. Zájemci o cizí jazyky mají možnost složil během studia státní zkoušku z anglického, německého a ruského jazyka.

Na co se můžete těšit?

Studium zahájíte adaptačním kurzem. V 1 ročníku absolvujete lyžařský kurz a ve 3. ročníku sportovní kurz. V průběhu studia můžete využil široké nabídky kurzů, např. biologicko-výtvarného jazykového chemického dějepisného a literárního, výběrového lyžařského kurzu v Itálii, dále výměnných pobytu a jazykových poznávacích zájezdů.