Osmileté gymnázium

Uchazeči budou přijati ke studiu na základě výsledku přijímací zkoušky z ČJ, MAT, průměrného prospěchu ve čtvrté třídě a v 1. pololetí páté třídy.

Proč studovat osmileté gymnázium?

Absolvent osmiletého gymnázia získává složením maturitní zkoušky úplné střední všeobecné vzdělání, které mu umožňuje ucházet se o studium na vysoké škole. Úspěšnost našich studentů u přijímacího řízení na vysoké školy dosahuje téměř 100%.

Zájemci o cizí jazyky mají možnost složit během studia státní zkoušku z anglického, německého a ruského jazyka.

Na co se můžete těšit?

Studium zahájíte adaptačním kurzem. V sekundě a kvintě absolvujete lyžařský kurz a v septimě sportovní kurz. V průběhu studia můžete využít široké nabídky kurzů, např. biologicko-výtvarného, jazykového, chemického, dějepisného a literárního, výběrového lyžařského kurzu v Itálii, dále výměnných pobytů a jazykových poznávacích zájezdů.