Učební plán  osmiletého gymnázia platný od 1. 9 . 2014
Předmět Prima Sekunda Tercie Kvarta Kvinta Sexta Septima Oktáva
Český jazyk a literatura 5 4 4 3 3 3 4 4
Anglický jazyk1 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4
Další cizí jazyk1     3 / 3 3 / 3 4 / 4 3 / 3 3 / 3 3 / 3
Občanská výchova 1 1 1 1        
Základy společenských věd         1 1 2 2
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2
Zeměpis 2 2 2 2 2 2   2
Matematika 5 5 4 3 4 3 3 4
Fyzika2 2 + ½ 2 + ⅓ 1 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2
Chemie2 1 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2
Biologie2 2 + ½ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2
Informatika3     1 2 / 2 2 / 2 2 / 2    
Tělesná výchova 3 3 2 2 2 2 2 2
Estetická výchova - výtvarná  2 2 1 1 2 2    
Estetická výchova - hudební  1 1 1 1 2 2    
Konverzace v anglickém jazyce           1    
Odborná práce           1    
Volitelné předměty:  
Konverzace v německém jazyce             2 2
Konverzace v ruském jazyce             2 2
Dramatická výchova             2  
Mediální výchova             2  
Literární dílna             2  
Konverzace v anglickém jazyce             2 2
Seminář z biologie             2 2
Seminář z chemie             2 2
Seminář z matematiky             2 2
Seminář z dějepisu             2 2
Seminář z fyziky             2 2
Seminář z informatiky             2 2
Seminář z literatury v anglickém jazyce             2 2
Seminář ze zeměpisu             2 2
Seminář z českého jazyka a literatury             2 2
Seminář ze společenských věd             2 2
Seminář z deskriptivní geometrie             2 2
Obchodní angličtina             2 2
 Součet 30 30 31 31 33 33 33 33
V sekundě a kvintě se žáci účastní lyžařského kurzu a v septimě sportovního kurzu.
Žáci si v tercii vybírají další cizí jazyk z nabídky německý jazyk a ruský jazyk.
V kvintě a sextě si v rámci estetické výchovy žáci vybírají buď výtvarnou nebo hudební výchovu.
V oktávě si žáci vybírají tři předměty z Ch, Bi, F, Z a D
V septimě si žáci vybírají 3 volitelné předměty a v oktávě 4 volitelné předměty.
Poznámky v tabulce:
1)  Třída se ve všech hodinách dělí na poloviny.
2)  V předmětech fyzika a biologie probíhá v primě jedna hodina za dva týdny jako praktické cvičení,
      třída se dělí na poloviny.
      V předmětech fyzika, chemie a biologie probíhá v sekundě až septimě jedna hodina za tři týdny 
      jako praktické cvičení, třída se dělí na poloviny.
3)  Od kvarty se třída ve všech hodinách dělí na poloviny.