Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
Suplování  |   Rozvrh  |   Bakaláři  |   Pošta  |   Jídelníček

Jdi za svým snem

 • Vybavíme Tě jazykovými znalostmi

  a všeobecným přehledem o moderním  světě.

 • Předáme Ti informace z prostředí obchodu, podnikání a marketingu.

PROHLÉDNI SI OBORY
OBCHODNÍ AKADEMIE SLAVÍ 30 LET

GDPR

 

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

 

 

Oznamovací povinnost k GDPR

 

 

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů. Ředitel školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů žáků třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky).

 

1. Obecné nařízení

 

 • Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit
 • cílem je hájit práva žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.

 

 

2. Důvody zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

 

 • na základě právního předpisu nebo
 • na základě souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků.

 

2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

 • školní matrika
 • doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování
 • třídní kniha
 • záznamy z pedagogických rad
 • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky

 

2.2 Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

 • podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise
 • podklady žáků pro vyšetření v PPP
 • hlášení trestných činů, neomluvená absence
 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích

 

2.3 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

 • seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech
 • seznamy žáků na soutěžích a olympiádách
 • emailové adresy
 • fotografie za účelem propagace školy
 • zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách

 

 

3. Podepsání informovaného souhlasu

 

Třídní učitelé předají zákonným zástupcům informované souhlasy, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytování některých osobních údajů.

 

 

4. Práva žáků a zákonných zástupců

 

 • právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.
 • právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají
 • právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky
 • žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.
 • informace poskytnuté žákům a zákonným zástupcům žáků se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

5. Zabezpečení osobních údajů

 

 • uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu
 • nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole
 • osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku
 • shromažďování pouze nezbytných osobní údaje (například seznam žáků bez rodných čísel)
 • již nepotřebné údaje skartovat
 • zachovávat mlčenlivost o údajích
 • neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces
 • školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole
 • stanoven účel a způsob provozování kamerového systému
 • ochrana osobních údajů při práci s IT technikou

 

 

6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Škola jako „orgán veřejné moci“ rozhoduje o právech a povinnostech žáků a studentů.

Ředitel školy jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů a tím je:

Mgr. Bc. Ondřej Vodňanský, e-mail: vodnansky@goasedlcany.cz, tel.: +420 720 704 511

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická,
Sedlčany, Nádražní 90

Adresa: Nádražní 90, 264 01 Sedlčany
IČ: 611 00 242

Datová schránka: q3iyf4s
Číslo účtu: 51-8056470227/0100
Všechna práva vyhrazena ©2022 GaSOŠE Sedlčany
tvorba webu: InGenius Webdesign